Intresseanmälan

Jag är intresserad och vill bli kontaktad! Har du redan bestämt dig och vill gå med i en fiberförening <Klicka här> för ansökan och giroblankett att fylla i, skriva ut och skicka in.

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter

Tack för att du vill vara med och bygga fibernät för framtiden på Orust. När du registrerar dig väljer du själv vilka uppgifter du vill lämna. Om du väljer att lämna en uppgift så .

Genom att registrera dig godkänner du att Havsband.com samlar in och i övrigt behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vad som sägs nedan. Havsband.com kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna handling och i övrigt i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204) (“PuL”) och annan tillämplig lagstiftning.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss.

Havsband.com samlar in och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att:

  • Organisera en eller flera fiberföreningar samt bedriva föreningsverksamheten och hålla register över medlemmar, intressenter, etc.
  • Genomföra projektering, upphandling och byggnation av fibernät.
  • Drift av fibernäten i egen eller underleverantörs regi.
  • Beskriva våra tjänster i övrigt
  • Leva upp till de legala krav som ställs på oss samt att vi ska kunna tillhandahålla sådan information som myndigheter begär

Med “personuppgifter” avses sådan information som rör intresseanmälan, medlemskap, andel i fiberförening, etc bland annat namn, personnummer, adress och telefonnummer, innehav/disposition av fastighet m m samt uppgifter som genereras till följd av användning av Havsband.com:s IT-utrustning, mailkonton, nätverk, mm.

Genom godkännande ovan bekräftar du samtidigt att Havsband.com dessförinnan informerat dig om behandlingen av dina personuppgifter. De uppgifter som kommer att samlas in och i övrigt behandlas för dessa syften kan inhämtas såväl genom skriftliga förfaranden som på annat sätt. Samtliga insamlade uppgifter kan komma att överföras till den mottagarkrets som angetts ovan.

Du har enligt 26 § PUL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PUL begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill göra detta ska du kontakta info@havsband.com

Jag intygar härmed att jag läst och förstått den information som lämnats ovan samt samtycker till att Havsband.com behandlar personuppgifter om mig i enlighet med vad som ovan sagts.

http://www.riksdagen.se/ PUL